Sứ mạng – Mục tiêu

Sứ mạng mục tiêu của trường THPT Trần Đại Nghĩa Hà Nội 1920 Q5

Sứ mạng của Trường THPT Trần Đại Nghĩa
Trường THPT Trần Đại Nghĩa là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực và phẩm chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Tầm nhìn của Trường THPT Trần Đại Nghĩa
Đến năm 2030, nằm trong 20 trường trung học phổ thông đứng đầu tại Việt Nam.
Triết lý giáo dục:
Đạo đức – Trí tuệ – Sáng tạo.
Mục tiêu của Trường THPT Trần Đại Nghĩa
Trường THPT Trần Đại Nghĩa đào tạo chương trình theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhằm giúp học sinh nâng cao đạo đức, trí tuệ, sự sáng tạo năng lực, khả năng quản lý và các kỹ năng mềm như tin học, ngoại ngữ, giao tiếp, làm việc nhóm. Nguồn nhân lực đó có các phẩm chất chính trị, đạo đức và xã hội, có năng lực sáng tạo, có trách nhiệm nghề nghiệp và sức khỏe để góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã hội. Nhà trường tạo môi trường thuận lợi để bồi dưỡng nhân tài, có khả năng phát triển kiến thức, nghiên cứu và tham gia học tập đại học ở trong và ngoài nước.