Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của THPT Trần Đại Nghĩa 1920 Q5

CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN ĐẠI NGHĨA

1. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3. BAN GIÁM HIỆU

4. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

4.1. KHỐI TRUNG TÂM

STTTÊN TRUNG TÂM
1Trung tâm In ấn – Thư viện
2Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học
3Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa
4Trung tâm Y tế
5Trung tâm Dịch vụ
6Trung tâm Kí túc xá

4.2. KHỐI VĂN PHÒNG

STTTÊN PHÒNG
1Phòng Pháp lý
2Phòng Tuyển sinh
3Phòng Đào tạo
4Phòng Tài chính
5Phòng Nhân sự
6Phòng Hành chính
7Phòng Truyền thông
8Phòng Nghiên cứu Khoa học

4.3. KHỐI SƯ PHẠM

STTTÊN TỔ CHUYÊN MÔN
1Tổ Toán Tin
2Tổ Hóa
3Tổ Sinh
4Tổ Lý – KTCN
5Tổ Văn
6Tổ Ngoại ngữ
7Tổ Sử – Địa – GDCN
8Tổ GDTC – GDQP

4.4. CÁC BAN CHỨC NĂNG

STTTÊN BAN CHỨC NĂNG
1Ban chấp hành Công đoàn
2Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM
3Ban Đại diện CMHS
4Ban Thể thao
5Ban Văn hóa Nghệ thuật
6Ban Thanh tra nhân dân

Năm học 2019 – 2020, trường trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển dụng nhiều vị trí như: Hành chính, Kế toán, Giáo viên,… Thông tin tuyển dụng chi tiết, xin vui lòng xem tại chuyên mục: Tuyển dụng.